Medycyna Pracy Gdynia - Medycyna Pracy Gdynia

Przejdź do treści

Medycyna Pracy Gdynia


Medycyna Pracy Gdynia - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wanda Jasińska - Pawlak

Lekarz Medycyny Pracy Gdynia

Jako lekarz medycyny pracy w Prywatnym Gabinecie Medycyny Pracy lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak świadczę usługi medyczne od 1997 roku. Swoją ofertę kieruję do firm, przedsiębiorstw i instytucji, które zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie Medycyny Pracy (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997r. art. 22 ustawy) zobligowane są do profilaktycznej opieki z zakresu Medycyny Pracy, aby zapobiegać powstawaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogą wynikać z warunków pracy bądź wykonywanego zawodu. Medycyna Pracy to dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia osób pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, istniejących w środowisku pracy. Badania z zakresu Medycyny Pracy są badaniami obowiązkowymi zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Badania profilaktyczne Gdynia

Oferta badań profilaktycznych obejmuje badania: wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy. W celu otrzymania powyższego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych należy mieć przy sobie, nie starszy niż sprzed 5 lat, wynik trzykrotnego badania posiewu kału wykonanego w Sanepidzie.

Lekarz Medycyny Pracy Gdynia prywatnie

Jako Lekarz Medycyny Pracy zajmuję się profilaktyczną opieką zdrowotną nad osobami pracującymi przez cały okres ich zatrudnienia przez pracodawcę. Opieka realizowana jest w formie przeprowadzanych badań:

- Wstępnych
- Okresowych
- Kontrolnych

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki profilaktycznej nad pracownikami zatrudnionymi w różnych sektorach gospodarki.

Medycyna Pracy Gdynia prywatnie

Prywatny Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak opiekę profilaktyczną nad pracownikami realizuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej między lekarzem Medycyny Pracy a pracodawcą. Podpisanie umowy jest bezpłatne, zaś umowa może być zawarta na czas nieokreślony. Zapewniam Państwu minimum formalności przy podpisaniu umowy. Usługi w zakresie Medycyny Pracy świadczone są na miejscu w gabinecie. Pacjent przychodzący do gabinetu nie oczekuje w kolejce, gdyż jest rejestrowany na określoną godzinę. Obsługa medyczna jest uprzejma, profesjonalna i przebiega w miłej atmosferze.

Lekarz Medycyny Pracy Gdynia Wiczlino

Wizyta u Lekarza Medycyny Pracy to głównie wywiad z pacjentem na temat przebytych chorób i urazów, przyjmowanych leków oraz stylu życia. Ważne są także informacje na temat środowiska pracy pacjenta.

Gabinet współpracuje z laboratoriami analitycznymi, w których można wykonać m. in. następujące badania:

- morfologia ogólna
- badanie OB
- ogólne badanie moczu
- określenie poziomu glukozy
- badania laboratoryjne w celu sprawdzenia stanu wątroby, nerek, serca oraz pozostałych narządów człowieka
- gospodarkę lipidową
- CRP
- RF
- badania koagulologiczne

Oraz specjalistycznymi placówkami służby zdrowia, w których można otrzymać konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania specjalistyczne:

- laryngologiczne
- okulistyczne
- neurologiczne

Badania Pracowników Gdynia

Pacjent w gabinecie lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak otrzymuje w ramach badania służącego do wystawienia orzeczenia o zdolności do pracy, również bezpłatną konsultację internistyczną i może być dodatkowo skierowany, również do innych specjalistów np:

- onkologa
- chirurga
- ortopedy
- kardiologa
- urologa
- nefrologa
- hepatologa itp.

Gabinet współpracuje również z kilkoma Pracowniami Psychologicznymi, w których można otrzymać badania psychologiczne do pracy:
- osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów.
- operatorów wózkowych i maszyn w ruchu
- oraz inne potrzebne do pracy badania psychotechniczne w tym osób prowadzących pojazdy mechaniczne (psychotesty).

Badania do pracy Gdynia

Oferta badań profilaktycznych obejmuje przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych oraz ontrolnych z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy:

badania wstępne wykonywane są:
- przed przyjęciem do pracy,
- po zmianie stanowiska pracy,
- gdy zmieni się charakter stanowiska pracy i wystąpią nowe czynniki szkodliwe, narażenia.

badania okresowe z zakresu medycyny pracy wykonywane dla osób już zatrudnionych (przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia).

badania kontrolne z zakresu medycyny pracy przeznaczone są dla pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (wyłączając kobiety wracające do pracy po przebyciu ciąży i urlopu macierzyńskiego). Należy mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu.

Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań pracownika do pracy na określonym stanowisku. Należy pamiętać, iż odpowiedzialność za zgodę do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich spoczywa na pracodawcy, nie zaś na pracowniku.

Oferta badań profilaktycznych obejmuje przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych oraz ontrolnych z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy:
Na badanie profilaktyczne należy zabrać ze sobą :

- w przypadku pracowników skierowanie od pracodawcy,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy należy posiadać wypełniony wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną (z wyłączeniem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz spółdzielni produkcji rolnej),
- ważny dokument potwierdzający tożsamość (+ PESEL),
- pacjent, u którego występują schorzenia powinien posiadać  ze sobą dokumentację medyczną (karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań, itp.).
- wówczas, gdy pacjent jest umówiony na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) to na badanie powinien zgłosić się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego lub w pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu lekarskim. Pacjent musi zabrać ze sobą pisemną informację wystawioną przez lekarza prowadzącego na temat choroby, której zwolnienie dotyczyło oraz zaświadczenie o zakończonym leczeniu. Badanie kontrolne u lekarza medycyny pracy ma na celu potwierdzenie czy badany jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Książeczki sanitarno-epidemiologiczne Gdynia

Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane są dla tych pracowników, którzy pracują na stanowisku związanym z produkcją lub obrotem żywnością, a także dla tych pracowników, którzy pracują na stanowisku, na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Badania te przeprowadzane są przed podjęciem pracy; ponownym podjęciem pracy; po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym oraz w terminie określonym przy poprzednim badaniu lekarskim.

Książeczka Sanepidowska Gdynia

Pracownik zgłaszający się na badanie powinien posiadać skierowanie na badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych wystawione przez pracodawcę oraz ewentualnie książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Oferta gabinetu medycyny pracy obejmuje także:
- badania do pracy na wysokości.

Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badania profilaktyczne?
Szanowny Pacjencie obowiązkowo musisz posiadać ze sobą prawidłowo wypełnione skierowanie od pracodawcy (bez skierowania badanie nie może zostać przeprowadzone).
Skierowanie na badanie profilaktyczne musi:

- być czytelnie wypełnione,
- zawierać wszystkie niezbędne dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, ew. data urodzenia, adres zameldowania),
- posiadać dane pracodawcy oraz być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM), a także podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
- wymienione informacje dotyczące warunków na danym stanowisku pracy (nazwa stanowiska pracy oraz opis czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy).

Skierowanie powinno zawierać także dane dotyczące czynników fizycznych tj.:

- czas pracy pracownika przed monitorem komputera (do 4 godzin czy powyżej),
- czy pracownik w miejscu pracy jest narażony na hałas, zwiększone bądź obniżone ciśnienie a także czy w miejscu pracy występują drgania mechaniczne i czy powodują one wibracje przechodzące na ręce lub nogi,
- czy oświetlenie miejsca pracy jest nadmierne czy niedostateczne,
- panująca temperatura na stanowisku pracy (mikroklimat zimny czy gorący),
- istnienie w miejscu pracy różnego rodzaju pyłów wymaga określenia, jakiego rodzaju to pył, skąd pochodzi (np.: pochodzenie pyłu wynikające z pracy przy obrabiarce).

Określenie substancji chemicznych, z którymi styka się pracownik w miejscu pracy - należy podać, jakie to substancje, gdy ewentualnie występują. W przypadku czynników biologicznych również należy zawrzeć w skierowaniu informacje czy takie występują w miejscu pracy pracownika (na przykład materiał zakaźny, grzyby).

Badania profilaktyczne pracowników Gdynia

Poza wyżej wymienionymi rodzajami czynników występującymi w miejscu pracy pracownika należy także podać informacje nieuwzględnione powyżej:

- czy na danym stanowisku pracy wymagana jest praca w nocy lub w trybie zmianowym,
- dźwiganie ciężarów (należy podać ile kilogramów),
- czy praca jest monotonna, bądź w wymuszonej pozycji ciała.

Po badaniu profilaktycznym pracownika wydawane jest orzeczenie lekarskie. Pracodawca (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) ponosi koszty za przeprowadzenie badania profilaktycznego pracownika.
Rejestracja telefoniczna:
602-22-50-37
Wróć do spisu treści