Lekarz Medycyny Pracy Gdynia - Medycyna Pracy Gdynia

Przejdź do treści
Medycyna Pracy Gdynia - prywatny gabinet Medycyny Pracy

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wanda Jasińska - Pawlak
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą usług świadczonych w gabinecie
Jako lekarz medycyny pracy swoją ofertę kieruję do firm, przedsiębiorstw i instytucji, które zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997r. art. 22 ustawy) zobligowane są do profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy, aby zapobiegać powstawaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogą wynikać z warunków pracy bądź wykonywanego zawodu.
Medycyna pracy to dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia osób pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, istniejących w środowisku pracy. Badania z zakresu medycyny pracy są badaniami obowiązkowymi zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Jako Lekarz Medycyny Pracy zajmuję się profilaktyczną opieką zdrowotną nad osobami pracującymi przez cały okres ich zatrudnienia przez pracodawcę. Opieka realizowana jest w formie przeprowadzanych badań:
- Wstępnych
- Okresowych
- Kontrolnych
Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki profilaktycznej nad pracownikami zatrudnionymi w różnych sektorach gospodarki.

Opieka profilaktyczna nad pracownikami realizowana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej między lekarzem medycyny pracy a pracodawcą. Podpisanie umowy jest bezpłatne, zaś umowa może być zawarta na czas nieokreślony.
Zapewniam Państwu minimum formalności przy podpisaniu umowy.

Prywatny Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak świadczy usługi medyczne od 1997 roku.
Usługi w zakresie Medycyny Pracy świadczone są zarówno na miejscu w gabinecie jak i w siedzibie firmy pracodawcy. Pacjent przychodzący do gabinetu nie oczekuje w kolejce, gdyż jest rejestrowany na określoną godzinę. Obsługa medyczna jest uprzejma, profesjonalna i przebiega w miłej atmosferze.

Wizyta u lekarza medycyny pracy to głównie wywiad z pacjentem na temat przebytych chorób i urazów, przyjmowanych leków oraz stylu życia. Ważne są także informacje na temat środowiska pracy pacjenta.

W zależności od potrzeb oraz specyfiki pracy pacjenci mogą zostać skierowani na określone badania do innych specjalistów.
Badania, na które pacjenci mogą być skierowani to:
- morfologia ogólna
- badanie OB
- ogólne badanie moczu
- określenie poziomu glukozy
- badanie laryngologiczne
- badanie okulistyczne
Oferta badań profilaktycznych

Oferta badań profilaktycznych obejmuje przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych oraz kontrolnych z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy.

Badania wstępne wykonywane są:
- przed przyjęciem do pracy,
- po zmianie stanowiska pracy,
- gdy zmieni się charakter stanowiska pracy i wystąpią nowe czynniki szkodliwe, narażenia.

Badania okresowe z zakresu medycyny pracy wykonywane dla osób już zatrudnionych (przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia).

Badania kontrolne z zakresu medycyny pracy przeznaczone są dla pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (wyłączając kobiety wracające do pracy po przebyciu ciąży i urlopu macierzyńskiego).

Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań pracownika do pracy na określonym stanowisku. Należy pamiętać, iż odpowiedzialność za zgodę do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich spoczywa na pracodawcy, nie zaś na pracowniku.
Na badanie profilaktyczne należy zabrać ze sobą :

- w przypadku pracowników skierowanie od pracodawcy,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy należy posiadać wypełniony wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną (z wyłączeniem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz spółdzielni produkcji rolnej),
- ważny dokument potwierdzający tożsamość (+ PESEL),
- pacjent, u którego występują schorzenia powinien posiadać  ze sobą dokumentację medyczną (karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań, itp.).
- wówczas, gdy pacjent jest umówiony na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) to na badanie powinien zgłosić się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego lub w pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu lekarskim. Pacjent musi zabrać ze sobą pisemną informację wystawioną  przez lekarza leczącego na temat choroby, której zwolnienie dotyczyło.
Badanie kontrolne u lekarza medycyny pracy ma na celu potwierdzenie czy badany jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Oferta gabinetu medycyny pracy obejmuje także:

- badania sanitarno - epidemiologiczne - wykonywane są dla tych pracowników, którzy pracują na stanowisku związanym z produkcją lub obrotem żywnością, a także dla tych pracowników, którzy pracują na stanowisku, na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Badania te przeprowadzane są przed podjęciem pracy; ponownym podjęciem pracy; po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym oraz w terminie określonym przy poprzednim badaniu lekarskim.
Pracownik zgłaszający się na badanie powinien posiadać skierowanie na badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych wystawione przez pracodawcę oraz książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych,
- badania do pracy na wysokości.

Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badania profilaktyczne?

Szanowny Pacjencie obowiązkowo musisz posiadać ze sobą prawidłowo wypełnione skierowanie od pracodawcy (bez skierowania konsultacja nie może zostać przeprowadzona).
Skierowanie na badanie profilaktyczne musi:

- być czytelnie wypełnione,
- zawierać wszystkie niezbędne dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, ew. data urodzenia, adres zameldowania),
- posiadać dane pracodawcy oraz być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM), a także podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
- wymienione informacje dotyczące warunków na danym stanowisku pracy (nazwa stanowiska pracy oraz opis czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy).

Skierowanie powinno zawierać także dane dotyczące czynników fizycznych tj.:

- czas pracy pracownika przed monitorem komputera (do 4 godzin czy powyżej),
- czy pracownik w miejscu pracy jest narażony na hałas, zwiększone bądź obniżone ciśnienie a także czy w miejscu pracy występują drgania mechaniczne i czy powodują one wibracje przechodzące na ręce lub nogi,
- czy oświetlenie miejsca pracy jest nadmierne czy niedostateczne,
- panująca temperatura na stanowisku pracy (mikroklimat zimny czy gorący),
- istnienie w miejscu pracy różnego rodzaju pyłów wymaga określenia, jakiego rodzaju to pył, skąd pochodzi (np.: pochodzenie pyłu wynikające z pracy przy obrabiarce).

Określenie substancji chemicznych, z którymi styka się pracownik w miejscu pracy - należy podać, jakie to substancje, gdy ewentualnie występują.
W przypadku czynników biologicznych również należy zawrzeć w skierowaniu informacje czy takie występują w miejscu pracy pracownika (na przykład materiał zakaźny, grzyby).
Poza wyżej wymienionymi rodzajami czynników występującymi w miejscu pracy pracownika należy także podać informacje nieuwzględnione powyżej:

- czy na danym stanowisku pracy wymagana jest praca w nocy lub w trybie zmianowym,
- dźwiganie ciężarów (należy podać ile kilogramów),
- czy praca jest monotonna, bądź w wymuszonej pozycji ciała.

Po badaniu profilaktycznym pracownika wydawane jest orzeczenie lekarskie. Pracodawca (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) ponosi koszty za przeprowadzenie badania profilaktycznego pracownika.
Rejestracja telefoniczna:
602-22-50-37
Wróć do spisu treści